František Hrubín
Romance pro křídlovku
April 24, 2020 Comments.. 655
Romance pro k dlovku Romance pro k dlovku p edstavuje lyrickoepick vrchol Hrub novy b snick tvorby
 • Title: Romance pro křídlovku
 • Author: František Hrubín
 • ISBN: -
 • Page: 343
 • Format: Hardcover
 • Romance pro k dlovku p edstavuje lyrickoepick vrchol Hrub novy b snick tvorby.
  • UNLIMITED BOOK ☆ Romance pro křídlovku - by František Hrubín
   343 František Hrubín
  • thumbnail Title: UNLIMITED BOOK ☆ Romance pro křídlovku - by František Hrubín
   Posted by:František Hrubín
   Published :2020-04-24T07:29:19+00:00

  1 Blog on “Romance pro křídlovku

  1. Barbora says:

   B snick pov dka je nr, se kter m se lov k setk v jen vz cn Je to prolnut dvou podob jednoho um n , jednoho jazyka lyri na a epi na Ve skladb samotn se pak prol n ivot se smrt Ml d pln ivota, kter vy aduje v echno, co se d za t a hned, je konfrontov no se st m Nejen v podob d de ka, pozd ji otce, ale i v obojetn m byt , kdy si vyprav uv domuje sv minul j pln opojen z l ta a okouzlen Terinou a sv st rnouc , ivotem prot elej j Je po d je t bl z nkem zamilovan m do nedosa iteln d vky, ale z rove je [...]

  2. Vilém Zouhar says:

   Even though the plot was coherent than you d expect, the words resonate in me even now.Nav dy m bude v c o lov ka, z n ho b m l sky a smrti a b m ivota vyraz dech.

  3. Jeanettecatherine says:

   Jedn m slovem n dhera Mohu st st le dokolaread 5 03 17 Jako v dy n dhera k tomu snad nen co v c ct tolik pocit v n kolika stran ch pro m jedno z nejlep ch d l v bec

  4. Dmk says:

   Dob e se to etlo, lov ka o uvedlo do takov p jemn n lady Bylo to psan celkem hrav s ast m st d n minulosti p t bud ale nikoliv v m e, e by to m lo negativn d sledek na pochopitelnost d la N kolik velmi poveden ch kr tk ch pas , kter by samy o sob byly dobr mi b sn mi.

  5. gauldy says:

   Sed m v okn s koleny u brady Bd m.Zanic v ak nespustil bych nohy do sv tnice,smrteln studen v r by m tam st hl,a nav dy Oble u ji do hv zd, jej t lopos z m vesm ry, posledn k snut cvr ka na podzim bude j sly iteln stejn jako exploze, kdy vznik nov hv zda,i v nejb dn j m hvozd ku bude cel ,jeden vesm r v ak sotva bude sta itna slzu v koutku o P e teno jedn m dechem.Mus m ct, e zpo tku jsem byl Hrub novou zpov d uchv cen a kal si, e jsem kone n na el n koho, kdo v m ch skromn ch eb c ch p ekonal B [...]

  6. Freckles says:

   Nebylo to patn ale kdybychom se p edt m na e tin nekoukali na film, nejsem si jist , jestli bych pln rozum la, o co jde Kdy jsem si dneska o voln hodin zab hla do knihovny, p mo se nab zelo, abych si to p j ila A spolu s t m i oOrtena, Sk cela a Kryla, proto e toho m m te ka m lo A hned jsem to o liter rn m semin i p e etla proto e koukat na Obshluhoval jsem anglick ho kr le bylo utrpen u poprv Takov pr m r Neuraz , neokouzl M teda ur it.

  7. MischaS_ says:

   EDIT Ofici ln tu knihu ani nem u c tit po tom, co jsem si ji dnes vyt hla u matury Dsorry, ale tohle fakticky nemus m bylo to utrpen jedin d vod pro ned m 2 nebo 1 jsou tyto slova V b itv v dy bude n co z vra dy, ale b itva sama nem e vra dit, je to v n s, na na ich citech a na na ich my lenk ch

  8. Denis Mačor says:

   Ke sa chlapec u hanbi a plaka pri z skavan vlastnej identity Neodvracia sa od detstva a pri objavovan l sky potrebuje ochrann kr dla mocn ch a bl zkych spomienok Vyrast z vlastn ch nohav c a hrejiv slov v etk ho naokolo ospravedl uj kr sne, ale bolestiv skutky tak r chlo plan cich a hasn cich rozhodnut.

  9. Kateřina Matuštíková says:

   Kouzeln Kr sn forma i atmosf ra P sobiv.

  10. Tessa Staňková says:

   Oooo Tohle jsem teda ne ekala, p ekvapilo m to, ale v pozitivn m slova smyslu Na to, e to jsou b sn , kter zrovna nemus m, proto e jim v t inou nerozum m, tak to bylo kr sn 4.4

  11. Iwik Pásková says:

   Naprosto luxusn b snick po in esk ho autora 20 stolet Mus m ci, e na m d lo opravdu hodn zap sobilo a r da si jej n kdy p e tu znovu.

  12. Klára says:

   Reread 2

  13. Doms says:

   V noci se budem vracet, cvr kov pronikav budou na cimb lky hr t nesl chan , skv l odrhova ky.

  14. Michaela Hruskova says:

   A very complicated chronology but the story was quite good Though, I don t think I ll read it ever again.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *